Chcesz coś opublikować? pisz: redakcja@e-torun.com


Przedsiębiorcy w trudnej sytuacji mogą skorzystać m.in. z układów ratalnych Odroczenie terminu płatności składek, układ ratalny oraz – w przypadku osób opłacających składki na własne ubezpieczenia – umorzenie należności. Z tych możliwości może skorzystać przedsiębiorca, który ma trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej.
Przedsiębiorcy, którzy w swojej działalności odczuwają skutki związane z opóźnieniem lub brakiem realizacji dostaw, z zatorami płatniczymi lub nieobecności pracowników związane ze wzrostem zachorowalności lub czynnościami mającymi na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa obywateli, mogą liczyć na pomoc ZUS. ZUS może udzielić pomocy w spłacie należności poprzez odroczenie terminu płatności składek, układ ratalny oraz – w przypadku osób opłacających składki na własne ubezpieczenia – umorzenie należności.


Jeśli przedsiębiorca zalega z opłacaniem składek, może ubiegać się o rozłożenie zadłużenia na raty. Gdy przedsiębiorca przewiduje trudności w zapłacie składek przyszłych, może otrzymać odroczenie terminu płatności składek – wyjaśnia Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego. Ponadto w placówkach ZUS działają doradcy do spraw ulg i umorzeń. Udzielają informacji o pomocy, o jaką może się ubiegać przedsiębiorca oraz pomagają skompletować i wypełnić dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku.
Odroczenie terminu płatności Jeśli przedsiębiorca ma trudności w bieżącym opłacaniu składek pomocne może być odroczenie terminu płatności składek, czyli mówiąc prościej - możliwość zapłacenia ich później. Z wnioskiem o odroczenie terminu płatności składek przedsiębiorca musi wystąpić najpóźniej przed upływem ostatniego dnia terminu płatności danej składki. ZUS może odroczyć tylko składki bieżące lub przyszłe, których termin płatności jeszcze nie upłynął – wyjaśnia Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego. Jednak – co istotne – odroczenie może dotyczyć więcej niż jednej składki. Gdy ZUS zgodzi się na zmianę terminu zapłaty składek i podpisze z przedsiębiorcą umowę o odroczenie terminu płatności składek, przedsiębiorca będzie mógł je uregulować w późniejszym terminie. Nie zapłaci on wtedy odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną. Dzięki odroczeniu terminu płatności płatnik uniknie również konsekwencji dochodzenia należności w postępowaniu egzekucyjnym – dodaje rzeczniczka.
Układ ratalny Jeśli przedsiębiorca ma zadłużenie z tytułu składek i nie może go spłacić jednorazowo, może on złożyć wniosek o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty. O ulgę w spłacie mogą ubiegać się obecni i byli płatnicy składek, a także osoby, na które ZUS przeniósł odpowiedzialność za cudze zobowiązania, np. spadkobiercy. Jeżeli ZUS zgodzi się udzielić układu ratalnego i podpisze z przedsiębiorcą umowę o rozłożenie na raty należności z tytułu składek, będzie on mógł uregulować zadłużenie w dłuższym okresie i na uzgodnionych warunkach. Nie zapłaci on wtedy odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną. Jeżeli raty są płacone terminowo i w ustalonej wysokości oraz reguluje się bieżące składki, przedsiębiorca ma możliwość uzyskania zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek, które jest potrzebne m.in. w postępowaniu przetargowym. Gdy umowa jest realizowana ZUS nie podejmuje działań zmierzających do wyegzekwowania należności, a dotychczas prowadzone postępowanie egzekucyjne zawiesza. Wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty można składać elektronicznie przez profil PUE, pisemnie, bądź ustnie - do protokołu. Zakres dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku zawsze ustalany jest indywidualnie i zależy od rodzaju prowadzonej działalności oraz formy opodatkowania.
Umorzenie należności Jeśli przedsiębiorca poniósł straty materialne w wyniku nadzwyczajnego zdarzenia, które powodują, że opłacenie należności z tytułu składek mogłoby pozbawić go możliwości dalszego prowadzenia firmy, może on złożyć wniosek o ich umorzenie. Umorzeniu w tym przypadku podlegają wyłącznie należności z tytułu składek za niego, jako osobę opłacającą składki na własne ubezpieczenia. Należy jednak pamiętać, że samo złożenie wniosku o ulgę lub umorzenie należności nie zawiesza postępowania egzekucyjnego. Dopiero zawarcie umowy o odroczeniu, rozłożeniu na raty należności lub wydanie decyzji umarzającej zadłużenie będzie podstawą do wstrzymania działań egzekucyjnych – wyjaśnia rzecznik. Przedsiębiorcy podlegającemu ubezpieczeniu chorobowemu, który w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem (COVID-19) nie może wykonywać działalności gospodarczej, ZUS ustali prawo i wypłaci zasiłek chorobowy – pod warunkiem, że: decyzją państwowego inspektora sanitarnego ubezpieczony zostanie poddany kwarantannie lub izolacji (decyzja ta powinna zostać dostarczona oddziałowi ZUS po okresie kwarantanny lub izolacji), lekarz leczący uzna, że w trakcie hospitalizacji, izolacji, lub kwarantanny ze względu na stan zdrowia ubezpieczonego uzasadnione jest wystawienie zwolnienia lekarskiego. Dodatkowe pytania można zadawać na specjalnej infolinii ZUS. Numer: 22 560 16 00. Udostępniliśmy dwie dedykowane linie: „ulgi i umorzenia dla płatników składek: gdzie będą mogli uzyskać informacje m.in. dotyczące ulg w spłacie należności, umorzeń, rozłożenia należności z tytułu składek na raty, zawieszenia działalności gospodarczej. „koronawirus – zasiłki” dotycząca zasiłku opiekuńczego dla opiekunów oraz zasiłku chorobowego w związku z COVID-19, w tym z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji.publikacja
autor
Udostępnij

Tweetnij


Czytaj komentarze(21) dla numeru 552491637. 1. ten numer należy do firmy...